Algemene voorwaarden

Algemeen

Algemene voorwaarden van Hostingvisions te Katwijk (hierna te noemen Hostingvisions) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden (Zuid-Holland) onder nummer 27313947

Artikel 1: Definities

In onze Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1Hostingvisions: Hostingvisions, gevestigd te Katwijk

1.2Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Hostingvisions Diensten levert, dan wel met wie Hostingvisions een Overeenkomst aangaat of met wie Hostingvisions in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst, via de website van Hostingvisions of via andere (electronische) wegen, die tussen Hostingvisions en Opdrachtgever tot stand komt.

1.4Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hier opgenomen.

1.5Diensten: de Door Hostingvisions geëxploiteerde producten en/of Diensten. Waaronder beheer en registratie van Domeinnamen, Webhosting van alle informatie van de door Opdrachtgever bij Hostingvisions ondergebrachte Domeinnamen, VPS Hosting, levering van Programmatuur en andere aanvullende en ondersteunende Diensten.

1.6Domeinnaam: De unieke aanduiding van een locatie op het Internet. Deze aanduiding kan gebruikt worden voor een Website of een Email adres

1.7Webhosting: harde schijf ruimte op een webserver welke beschikbaar is via het Internet ten behoeve van bereikbaarheid website(s) of e-mail

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1Deze Algemene Voorwaarden van Hostingvisions zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hostingvisions goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever levert.

2.2Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.3De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Hostingvisions en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 3: Prijs en betaling

3.1Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro's en dient Opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2Alle door Hostingvisions afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Hostingvisions schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Hostingvisions afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Opdrachtgever aan Hostingvisions kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Hostingvisions te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is Hostingvisions gehouden Opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door Hostingvisions afgegeven voorcalculatie of begroting.

3.3Indien Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

3.4 Ter zake de door Hostingvisions verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Hostingvisions volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

3.5Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat Hostingvisions gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst elektronisch of schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

3.6Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Hostingvisions de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen een door Hostingvisions te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.7Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Hostingvisions de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

 

Artikel 4: Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting

4.1Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Hostingvisions totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan Hostingvisions op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Hostingvisions zijn voldaan. Een Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Hostingvisions mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien Opdrachtgever (mede) uit door Hostingvisions geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor Hostingvisions en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Hostingvisions totdat Opdrachtgever alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Hostingvisions blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

4.2De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Hostingvisions gunstigere bepalingen bevat.

4.3Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

4.4Hostingvisions kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Hostingvisions onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Hostingvisions verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

Artikel 5: Rechten van intellectuele eigendom

5.1Indien Hostingvisions bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Hostingvisions niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Hostingvisions aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van client zijn of worden gedaan.

5.2Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Hostingvisions, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

5.3Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter danwel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, data- bestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

5.4Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Hostingvisions toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

5.5Hostingvisions vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Hostingvisions zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Hostingvisions onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Hostingvisions. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Hostingvisions verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Hostingvisions ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toe- stemming van Hostingvisions in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Hostingvisions zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Hostingvisions een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Hostingvisions, indien mogelijk, zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Hostingvisions is uitgesloten.

5.6Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Hostingvisions van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever vrijwaart Hostingvisions tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

 

Artikel 6: Leveringstermijnen

6.1Alle door Hostingvisions genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Hostingvisions genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Hostingvisions niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Hostingvisions spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Hostingvisions is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Hostingvisions gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Hostingvisions en Opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

6.2De enkele overschrijding van een door Hostingvisions genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Hostingvisions niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Hostingvisions wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Hostingvisions in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 

Artikel 7: Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

7.1Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

7.2Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Hostingvisions ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Hostingvisions vöör de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.3Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.4Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

7.5Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt. Hostingvisions is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Hostingvisions

8.1De totale aansprakelijkheid van Hostingvisions wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 8.5 bedoelde vrijwaringsverplichting van Hostingvisions. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Hostingvisions voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan het totaalbedrag van de geleverde dienst.

8.2De aansprakelijkheid van Hostingvisions voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Hostingvisions voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Hostingvisions voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Hostingvisions wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

8.3De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Hostingvisions, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 8, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Hostingvisions geheel onverlet.

8.4De in artikel 8.1 tot en met 8.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Hostingvisions.

8.5Tenzij nakoming door de Hostingvisions blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Hostingvisions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Hostingvisions onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Hostingvisions ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Hostingvisions in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

8.6Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Hostingvisions meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Hostingvisions vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.

8.7Partijen erkennen dat het actief en constructief deelnemen aan een ICT-Mediation een rede- lijke en passende maatregel is om dreigende schade te voorkomen of te beperken indien deze dreigende schade verband houdt met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige contractuele verplichting door Hostingvisions. Opdrachtgever verplicht zich om die reden op eerste schriftelijk verzoek van Hostingvisions onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).

8.8Opdrachtgever vrijwaart Hostingvisions voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Hostingvisions geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

8.9Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Hostingvisions zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Hostingvisions, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Hostingvisions zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Hostingvisions is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

9.2Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 10: Wijziging en meerwerk

10.1Indien Hostingvisions op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Hostingvisions. Hostingvisions is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

10.2Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Hostingvisions kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

10.3Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Hostingvisions Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 11: Overdracht van rechten en verplichtingen

11.1Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

11.2Hostingvisions is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1De overeenkomsten tussen Hostingvisions en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.2Geschillen welke tussen Hostingvisions en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Hostingvisions en Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie www.sgoa.org).

12.3Uitsluitend indien Hostingvisions en/of Opdrachtgever voor de beslechting van geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig heeft of hebben gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement van deze stichting, is elk der partijen gerechtigd, doch niet verplicht, om in afwijking van het bepaalde in artikel 12.2, de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton indien de zaak betrekking heeft op een geschil dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels behoort tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met inachtneming van de vorige volzin door één of meer der partijen ter behandeling en beslissing bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhangig is gemaakt, is de Rechtbank Sector Kanton bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

12.4Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in artikel 12.2 aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. Een procedure van ICT- Mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door één of meer mediators. De wederpartij verplicht zich actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van tenminste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).

 

Webhosting en VPS

Artikel 13: De hostingdiensten

13.1Hostingvisions zal de met Opdrachtgever overeengekomen hostingdiensten leveren.

13.2Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur omvat, zal Opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. Opdrachtgever zal de schijfruimte alleen gebruiken voor het plaatsen van één of meer in de overeenkomst genoemde webpagina's van een website. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor Opdrachtgever gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de overeengekomen maxima en onderhevig aan de huisregels van Hostingvisions zoals opgesteld ten behoeve van en geldend voor afnemers. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door Opdrachtgever is gebruikt, niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Hostingvisions een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.

13.3Indien de overeenkomst de verschaffing van toegang tot internet omvat, zal Hostingvisions, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zich er naar beste kunnen voor inspannen om verbindingen via het systeem van Hostingvisions met het internet tot stand te brengen, inclusief het ter beschikking stellen van de door Hostingvisions gehoste website. Hostingvisions is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van Opdrachtgever of die van derden.

13.4Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Opdrachtgever staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Hostingvisions niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

13.5Indien de dienstverlening van Hostingvisions op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal Hostingvisions telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de gehoste websites. Hostingvisions kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Hostingvisions zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een adequate termijn in behandeling nemen. Hostingvisions kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Hostingvisions.

13.6De overeenkomst omvat het verzorgen of ter beschikking stellen van backup-, uitwijk- en recoverydiensten uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

13.7Indien Hostingvisions op grond van de overeenkomst diensten voor Opdrachtgever verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals onder meer aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dienen de regels en werkwijze van de betreffende instantie(s) in aanmerking genomen te worden. Desgevraagd zal Hostingvisions een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand stellen. Hostingvisions aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door Opdrachtgever beoogde resultaten.

13.8Opdrachtgever is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Hostingvisions gebruikelijke tarieven verschuldigd.

13.9Hostingvisions staat er niet voor in dat een door Opdrachtgever gewenste domeinnaam aan Opdrachtgever wordt toegekend.

13.10Hostingvisions is niet verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. Opdrachtgever staat er jegens Hostingvisions voor in dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. Opdrachtgever vrijwaart Hostingvisions voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van Opdrachtgever niet door Hostingvisions is geregistreerd.

13.11Uitsluitend indien overeengekomen omvat de overeenkomst ook het aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van e-mailadressen. Partijen zullen het aantal ter beschikking te stellen e-mailadressen overeenkomen.

 

Artikel 14: Uitvoering dienstverlening

14.1Hostingvisions zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Hostingvisions worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Hostingvisions uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

14.2Hostingvisions verricht de dienstverlening slechts in opdracht van Opdrachtgever. Indien Hostingvisions op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

14.3Hostingvisions kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal Hostingvisions Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Opdrachtgever.

14.4Hostingvisions kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud. Hostingvisions zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met Opdrachtgever.

14.5Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde anti-virusprogrammatuur in werking hebben.

 

Artikel 15: Gedragsregels; Notice and Take Down

15.1Indien Hostingvisions algemeen voor al zijn Opdrachtgeveren geldende gedragsregels hanteert, dan zal Hostingvisions die desgevraagd aan Opdrachtgever verstrekken en zal Opdrachtgever verplicht zijn deze gedragsregels stipt en onverkort na te leven. Steeds en in alle gevallen zal Opdrachtgever zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Opdrachtgever zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma's verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.

15.2Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Hostingvisions steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van Hostingvisions informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan Hostingvisions gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Hostingvisions is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 15.1 aan Opdrachtgever per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van Hostingvisions te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door Hostingvisions jegens Opdrachtgever. Hostingvisions is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.

15.3Van Hostingvisions kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van Opdrachtgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zich ter zake met de betreffende derde hebben te verstaan en Hostingvisions schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

 

Artikel 16: Service Level Agreement

16.1Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtgever zal Hostingvisions steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Hostingvisions zijn gelegen en met inachtneming van de dienstverlening als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door Hostingvisions gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

 

Artikel 17: Duur en verhuizing van website

17.1Indien Opdrachtgever een rechtspersoon betreft: De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of Hostingvisions de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden vóór het einde van de betreffende periode.

17.2Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft: De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de één maand verlengd, behoudens Opdrachtgever actief heeft aangegeven de overeenkomst voor de duur van de oorspronkelijke periode te willen verlengen. De Opdrachtgever of Hostingvisions kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden (in geval er actief verlengd is) of één maand (bij een stilzwijgende verlenging) vóór het einde van de betreffende periode.

17.3Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal Hostingvisions bij of na het einde van de overeenkomst - tegen betaling door Opdrachtgever van een dan door Hostingvisions te bepalen vergoeding alsook met inachtneming door Opdrachtgever van alle andere dan door Hostingvisions bepaalde condities - meewerken aan het overzetten van de website en het bijbehorende domein naar Opdrachtgever of naar een andere leverancier van webhostingdiensten.

 

Artikel 18: Garantie

18.1Hostingvisions staat er niet voor in dat de dienstverlening foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Hostingvisions kan mede wegens de aard en werking van internet er niet voor instaan dat internet te allen tijde beschikbaar of toegankelijk is en dat de door Hostingvisions gehoste websites te allen tijde ongestoord en continu beschikbaar en raadpleegbaar zijn.

18.2Hostingvisions spant zich wel in, maar is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de dienstverlening. Opdrachtgever zal de resultaten van de dienstverlening zelf regelmatig controleren.

18.3Opdrachtgever zal op basis van de door Hostingvisions verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico's voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Hostingvisions verklaart zich bereid om op verzoek van Opdrachtgever naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door Opdrachtgever tegen door Hostingvisions te stellen (financiële) voorwaarden. Hostingvisions spant zich wel in maar is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegevens.

18.4Bij Opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door Opdrachtgever worden verwerkt. Opdrachtgever staat er jegens Hostingvisions voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Hostingvisions tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van deze overeenkomst.

 

Ontwikkeling van programmatuur, websites of online systemen

Artikel 19: Specificaties van de programmatuur

19.1Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur door of vanwege Opdrachtgever aan Hostingvisions ter hand zijn gesteld, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden. Partijen erkennen over en weer dat goede samenwerking en goede onderlinge communicatie cruciale factoren zijn voor het goed specificeren, ontwerpen en ontwikkelen van programmatuur. De samenwerking en onderlinge communicatie zullen zoveel mogelijk geschieden met inachtneming van de in voorkomend geval tussen partijen schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, afspraken en/of procedures.

19.2Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Hostingvisions verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.

19.3Hostingvisions is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Opdrachtgever verplicht zich de hem bekende onvolkomenheden in de specificaties of het ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur, steeds zo spoedig en volledig mogelijk aan Hostingvisions te melden.

19.4Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling met betrekking tot de specificaties, zal deze prioriteitstelling steeds in goed overleg tussen partijen tot stand worden gebracht.

 

Artikel 20: Ontwikkeling van programmatuur

20.1Hostingvisions zal de programmatuur met zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de specificaties of het ontwerp van de programmatuur en - in voorkomend geval - met inachtneming van de met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken, afspraken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan Hostingvisions verlangen dat Opdrachtgever zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. Hostingvisions is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever zich geheel en onvoorwaardelijk schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.

20.2De ontwikkelwerkzaamheden van Hostingvisions worden steeds uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Hostingvisions uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien met voldoende bepaaldheid is omschreven.

20.3Indien is overeengekomen dat de ontwikkeling van de programmatuur in fasen zal plaatsvinden of indien Hostingvisions gebruik maakt van een ontwikkelmethode die uitgaat van een fasegewijze uitvoering, is Hostingvisions gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

20.4Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Hostingvisions niet gehouden bij de uitvoering van de ontwikkelwerkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Hostingvisions is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de prestatieverplichtingen van Hostingvisions wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform de gebruikelijke tarieven van Hostingvisions.

20.5Indien de overeenkomst tot het ontwikkelen van programmatuur is aangegaan met het oog op uitvoering door één of meer bepaalde personen, is Hostingvisions steeds gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze personen op een door Hostingvisions te bepalen termijn te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

20.6Desgevraagd zal Opdrachtgever Hostingvisions in de gelegenheid stellen de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van Opdrachtgever te verrichten.

 

Artikel 21: Aflevering en installatie

21.1Hostingvisions zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan Opdrachtgever afleveren dan wel met gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten (online) afleveren. Hostingvisions bepaalt de wijze van aflevering.

21.2Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal Hostingvisions de programmatuur bij Opdrachtgever installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Hostingvisions niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

21.3De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie geschiedt in papieren dan wel digitale vorm. De Hostingvisions beslist over de vorm en de taal waarin hij gebruikersdocumentatie verstrekt.

 

Artikel 22: Acceptatie

22.1Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt Opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (,'as is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Hostingvisions.

22.2Waar in deze voorwaarden sprake is van 'fouten' wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Hostingvisions te maken.

22.3De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: indien partijen niet een acceptatietest zijn overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Hostingvisions uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie.

22.4Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de nietacceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

22.5Acceptatie van de programmatuur op één der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Hostingvisions gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Hostingvisions is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur.

 

Artikel 23: Gebruiksrecht

23.1Hostingvisions stelt de in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking.

23.2Slechts indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, in welk geval Opdrachtgever gerechtigd zal zijn wijzigingen in deze programmatuur aan te brengen. Indien Hostingvisions in rechte wordt veroordeeld de broncode en/of de technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen, kan Hostingvisions daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.

23.3Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Hostingvisions niet gehouden tot de terbeschikking- stelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken. Indien in afwijking van het vorenstaande door Hostingvisions tevens hulpprogrammatuur en/of programma- of databibliotheken ter beschikking gesteld moeten worden, kan Hostingvisions verlangen dat Opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze terbeschikkingstelling wordt in voorkomend geval separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Hostingvisions in rekening gebracht.

23.4Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van Hostingvisions niet begrepen het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande door Hostingvisions tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Hostingvisions verlangen dat Opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden en diensten worden in voorkomend geval separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Hostingvisions in rekening gebracht.

23.5Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden, is het recht tot gebruik van de programmatuur steeds niet-exclusief, niet-over- draagbaar en niet-sublicentieerbaar.

 

Artikel 24: Modificeren van de programmatuur

24.1Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is het Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hostingvisions. Hostingvisions is steeds gerechtigd toestemming te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door Opdrachtgever gewenste modificaties.

24.2Opdrachtgever draagt het volledige risico van de door of in opdracht van Opdrachtgever door derden - al dan niet met toestemming van Hostingvisions - aangebrachte modificaties.

 

Artikel 25: Garantie programmatuur, website of online systeem

25.1Hostingvisions staat er niet voor in dat de in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Opdrachtgever. Hostingvisions garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.

25.2Hostingvisions zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 22.2 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Hostingvisions zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Hostingvisions volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Hostingvisions kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan Hostingvisions toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Hostingvisions wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

25.3Herstel van fouten zal geschieden op een door Hostingvisions te bepalen locatie. Hostingvisions is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

25.4Hostingvisions is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

25.5Hostingvisions heeft geen verplichting tot herstel van fouten die na afloop van de in artikel 25.2 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten die een zodanige plicht tot herstel omvat.